ÚVOD
AKTUÁLNĚ
O PROJEKTU
ČINNOST
PRÁCE STUDENTŮ
PŘEDMĚTY ÚSTAVU
FOTOGALERIE
KONTAKTY
VÝUKA/LECTURES
ENGLISH VERSION
Projekt OP PIK
Projekt NPO
Athens Course

Dnes je:
19. dubna 2024

Optimalizováno pro:
Internet Explorer 6
Mozzila Firefox 16

UKÁZKY BAKALÁŘSKÝCH, DIPLOMOVÝCH a DISERTAČNÍCH PRACÍ

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení závěrečné práce studentů Ústavu soudního znalectví v dopravě, případně postery o tématu jejich práce.


Identifikace dopravně – bezpečnostních deficitů na silnici I/38
Diplomová práce Autor: Nováček, Jakub
V diplomové práci je primárním cílem realizovat bezpečnostní inspekci pozemních komunikací v úseku výše zmíněné komunikace, vyhodnotit nehodovost a současně identifikovat případné nehodové lokality. V závěru práce je provedeno porovnání zjištěné úrovně bezpečnosti silničního provozu s dalšími metodicky uznávanými nástroji z oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Diplomová práce ke stažení ZDE


Analýza dopravních nehod na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji
Diplomová práce Autor: Moreva, Ksenia
Náplní diplomové práce je vyhodnocení současného stavu silnic I. třídy na území Středočeského kraje z pohledu nehodovosti a dopravních konfliktů. Zautomatizování Metodiky identifikace a řešení míst častých dopravních nehod, za využití počítačových programů (např. GIS) a vytvoření vhodného návrhu transformace veřejně dostupných nehodových dat (JDVM) do dopravně – inženýrských parametrů. Následně aplikování tohoto zautomatizovaného postupu a jeho ověření v rámci identifikování nehodových lokalit, ze kterých bude vybráno 20 kritických, jenž budou dále detailně analyzovány.

Diplomová práce ke stažení ZDE


Pokročilá dynamická numerická studie chování podvozku osobního automobilu
Diplomová práce Autor: Blechová, Markéta
Cílem práce je vytvoření numerické simulace osobního automobilu projíždějícího obloukem. Numerický model je redukován na základní funkční část podvozku a kol, které jsou připojeny na zjednodušenou kostru vozu, která je doplněna o hmotu v přdpokládaném těžišti tak, aby model hmotnostně odpovídal skutečnosti. Provedené numerické analýzy sledují vliv výšky umístění těžiště a tuhosti stabilizátoru na dynamiku jízdy. K výpočtům byly využity softwarové aplikace dostupné v rámci univerzitních licencí (ANSYS SpaceClaim, ANSYS LS-DYNA, LS-PrePost).

Diplomová práce ke stažení ZDE


Bezpečnostní brzdové zařízení pro osobní automobily při nárazových zkouškách
Diplomová práce Autor: Mikulka, Martin
Předmětem práce je popis konstrukce brzd osobních automobilů, včetně jejich funkce a jednotlivých částí, které brzdový systém obsahuje. Současně jsou ukázány rozdíly brzd jednotlivých automobilů. Nejdůležitější část se zabývá měřením potřebných parametrů k návrhu brzdového bezpečnostního zařízení, kde jsou porovnávány jednotlivé navržené konstrukce, jejich výhody a nevýhody. Nejvhodnější varianta je následně detailně popsána, zkonstruována a otestována při reálném nárazovém testu.

Diplomová práce ke stažení ZDE


Dětské zádržné systémy v osobním automobilu
Bakalářská práce Autor: Šulcová, Kateřina
Práce pojednává o dětských zádržných systémech (DZS). Část úvodu je věnována historickému vývoji, na který je navázáno kapitolou o současné legislativě této problematiky. Dále je uveden výčet statistických dat, na nichž je demonstrován vývoj dopravní nehodovosti za několik posledních let. Pro pochopení významu používání DZS jsou následky možných dopravních nehod shrnuty v kapitole o biomechanice lidského těla. Následuje kapitola popisující homologační zkoušky a nezávislé testování. Práce slouží také jako seznámení s aktuálním stavem trhu dětských zádržných systémů a tudíž je v ní popsáno základní rozdělení i některé speciální druhy. Následuje kapitola obsahující informace o chybách a následcích, které se při převozu dětí vyskytují, a zároveň popisuje způsoby poutání dětských zádržných systémů a jejich pasažérů. V poslední řadě je popsán průzkum, na jehož základě, byly stanoveny nejvíce problematické oblasti a sestaven informační produkt.

Bakalářská práce ke stažení ZDE


Nehody na vnitrozemských vodních cestách
Bakalářská práce Autor: Moreva, Ksenia
Předmětem práce je seznámení s danou problematikou z hlediska legislativních požadavků o vnitrozemské plavbě a odbornou terminologií. Dále pak zjištění stavu vnitrozemských vodních cest, stanovení nehodovosti a posouzení možných vlivů. V závěru je popsán současný stav a potenciál vodní dopravy.

Bakalářská práce ke stažení ZDE


Náraz vozidla do pevné překážky
Bakalářská práce Autor: Mikulka, Martin
Náplní práce je vyhodnocení dopravních nehod, u kterých figuruje pevná překážka, dále popis jednotlivých druhů pevných překážek, které se vyskytují kolem pozemních komunikací, nebezpečí těchto překážek a rizika při nárazu. Kromě toho je v práci popsán vývoj konstrukce automobilů a popis nárazových testů, které provádí nezávislé organizace. Více jsou rozebrána čela samostatných sjezdů, problematika, konstrukce, dopravní nehody a legislativa.

Bakalářská práce ke stažení ZDE


Individuální přeprava psů v osobním automobilu
Bakalářská práce Autor: Dousková, Nikol
Předmětem práce je seznámení s problematikou přepravy psů, představit jednotlivé bezpečnostní zádržné systémy, poté analyzovat hlavní problémy při přepravě psů a také chyby, kterých se lidé při přepravě psů dopouštějí.

Bakalářská práce ke stažení ZDE


Úvod do dynamické numerické studie chování podvozku osobního automobilu
Bakalářská práce Autor: Blechová, Markéta
Cílem studie je definování a zprovoznění numerického modelu podvozku osobního automobilu. Vytvořený numerický model se snaží reálně popsat celý mechanismus podvozku osobního automobilu, který je schopen se pohybovat po určitém podkladu s vlastnostmi suché asfaltové vozovky. Numerický model podvozku automobilu byl použit pro dvě základní dynamické analýzy s různými počátečními podmínkami. Výsledky provedených analýz jsou vyhodnoceny tak, že byly sledovány parametry popisující dynamiku jízdy automobilu (trajektorii jízdy, zrychlení a síly v odpružení). Vytvoření numerického modelu a definování jednotlivých částí podvozku, počátečních podmínek a podkladu proběhlo v programu LS– PrePost. Pro numerickou analýzu bylo využito softwarového balíku ANSYS, Inc., konkrétně řešiče LS–DYNA.

Bakalářská práce ke stažení ZDE


Vlastnosti bezpečnostních pásův automobilech po dopravní nehodě
Autor: Šípek, Martin
Tématem diplomové práce je popis stavu jednotlivých částí bezpečnostního pásu, ve kterém se nacházejí po dopravní nehodě nebo nárazu a využití těchto aspektů při objasňování zmanipulovaných dopravních nehod. Dále je uvedeno stručné seznámení s tímto zádržným systémem a jsou zde také popsány jeho legislativní požadavky. Zejména pak testy, které se na bezpečnostních pásech provádějí. Součástí práce je také kapitola věnovaná biomechanice, biomechanickým kritériím a poraněním pasažéra ve vozidle, která mohou při nehodě vzniknout a jsou možnými ukazateli při objasňování dopravních nehod. V závěrečné části práce je uvedeno porovnání mezi novými, používanými a pásy po dopravní nehodě.

Diplomová práce ke stažení ZDE


Limity přístrojů určených k zaznamenávání vozidel a měření jejich rychlosti
Autor: Silovská, Jana
Náplní diplomové práce je zkoumání statistického radaru za účelem zjištění limitů pro jeho použití. V diplomové práci jsou popsány principy radarového přístroje, který měří rychlost, délku a vzdálenost mezi vozidly. Práce je zaměřena zejména na výzkum přesnosti délky měření. Pro analýzu bylo provedeno několik praktických měření videokamerou na různých místech s různou hustotou dopravy. V závěrečných kapitolách diplomové práce je popsáno několik doporučení jak používání radarového přístroje za účelem získání co nejlepších, nejobjektivnějších a nejspolehlivějších výsledků měření.

Diplomová práce ke stažení ZDE


Historie, současné trendy a vize ve vývoji deformačních zón osobních automobilů
Autor: Matějíček, Martin
Předmětem diplomové práce je představení historický milníků ve vývoji a současnost deformačních zón. Následuje rozbor karosérie a jednotlivých zón osobních automobilů z hlediska pasivní bezpečnosti a používaných materiálů. V neposlední řadě jsou naznačeny budoucích trendy v této problematice. Dále se práce zaměřuje na díl vozidel zvaný kapota, jsou zde uvedeny parametry, které musí kapoty splňovat a jak tyto parametry měřit. V praktické části je nejdříve zkoumána kvalita a vlastnosti těchto originálních a neoriginálních dílů před deformací, následně jejich deformační parametry.

Diplomová práce ke stažení ZDE


Zvyšování bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím simulačních prostředků
Autor: Hájek, Adam
Diplomová práce zkoumá dopravní situaci v křižovatce u mostu Závodu míru na Zbraslavi z hlediska dopravních nehod. Na základě znalostí z oboru analýzy dopravních nehod a intenzit dopravy je následně navrženo několik variantních řešení pro zlepšení stávajícího stavu, co se týče bezpečnosti, propustnosti a přehlednosti křižovatky. Cílem práce je pomocí simulací dopravy a znalostí problematiky dopravních nehod navrhnout a vybrat nejvhodnější řešení pro křižovatku, které přispěje ke zvýšení bezpečnosti, propustnosti a přehlednosti křižovatky.

Diplomová práce ke stažení ZDE


Prevence srážek tramvají s chodci
Autor: Hájková, Barbora
Náplní práce je rozbor problematiky nehod chodců s tramvajemi na území České republiky na základě souhrnných statistik a dat získaných pomocí dotazování, videozáznamů a osobního sledování tramvajového provozu a její následné řešení. Část práce je zaměřena na prevenci nehod dětských chodců pomocí dopravní výchovy a na všeobecné seznámení veřejnosti s problematikou prostřednictvím bezpečnostních kampaní. Návrh řešení je zhotoven na základě měření slepého úhlu řidiče před čelem tramvajového vozu.

Diplomová práce ke stažení ZDE


Rekonstrukce předstřetového děje pomocí zařízení pro záznam fyzikálních veličin
Autor: Horálek, Jan
Předmětem práce je provedení experimentu za účelem využití dat z tzv. černé skříňky pro rekonstrukci předstřetového pohybu vozidla v simulačním programu Virtual Crash. Součástí práce je vytvoření metodiky a popis zařízení použitých pro záznam fyzikálních veličin při jízdě vozidla včetně přesných, referenčních přístrojů. V rámci experimetu je popsána jeho příprava, přesněji návrh metodiky, samotné jízdní zkoušky a v neposlední řadě geodetické zaměření komunikace. Následně se práce zaměřuje na simulaci experimentálního měření v programu Virtual Crash. Dále se práce věnuje systému E-call a crash testu Škody Rapid provedeného v rámci testování tohoto systému. V závěrečné části práce dojde k vyhodnocení přesnosti jednotlivých měření a následné komparaci výsledků, jak mezi jednotlivými jízdami, tak s referenčním přístrojem.

Diplomová práce ke stažení ZDE


Posouzení nehodovosti na silnici II/117 Žebrák - Hořovice
Bakalářská práce Autor: Nedvědová, Andrea
Práce se věnuje srovnání stavu silnice před její rekonstrukcí a po rekonstrukci a směrovém narovnání. Obsahem práce je též srovnání nehodovosti. Pozornost je věnována nesrovnalostem mezi projektovou dokumentací a skutečným provedením stavby. Představeny jsou návrhy možných úprav a vylepšení, které nebyly součástí projektové dokumentace a tedy ani samotné stavby, hlavně v souvislosti s pohybem chodců a cyklistů po silnici.

Diplomová práce ke stažení ZDE


Fotogrammetrické měření textury povrchu vozovky
Autor: Vopava, Lukáš
Práce seznamuje se základními teoretickými fyzikálními principy adheze, faktory ovlivňujícími přilnavost vozidel, zákonitostmi, vývojem fotogrammetrie a principy akcelerometrů. V praktické části bylo provedeno měření a vyhodnocení textury povrchu vozovky novými nepoužívanými postupy, použitím fotogrammetrického softwaru a akcelerometrů. Pro porovnání byly provedeny dnes používané metody, odměrná metoda a zkouška kyvadlem.

Diplomová práce ke stažení ZDE


Vliv psychologických zklidňovacích prvků na řidiče vozidla
Bakalářská práce Autor: Grabovská, Lada
Práce se zabývá zklidňováním dopravy na místních komunikacích a obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje jednotlivé přístupy ke zklidňování dopravy, legislativní požadavky a historický vývoj. Praktická část je zaměřena na výzkum efektivity vybraného prvku zklidňování na snížení rychlosti a nehodovosti.

Bakalářská práce ke stažení ZDE


Bezpečnost chodců na přechodech pro chodce v České republice a Dánsku
Bakalářská práce Autor: Lehká, Eva
Bakalářská práce poskytnuje informace o legislativních a technických opatřeních pro přecházení přes komunikace v kontextu sociokulturních podmínek v České republice a Dánsku, jejich srovnání a možnost inspirace v dánském prostředí pro zlepšení situace v ČR.

Bakalářská práce ke stažení ZDE


Osobní transportér a bezpečnost jeho provozu
Bakalářská práce Autor: Fogl, Tomáš
Předmětem práce je zmapování používaných typů osobních transportérů s následným rozborem jejich částí a porovnání legislativ ohledně užívání v různých zemích. Praktická část sestává z otestování vypůjčeného osobního transportéru, vyhodnocení dat pořízených během zapůjčení. A navržení podmínek, za jakých by se mohl bezpečně používat ve městech.

Bakalářská práce ke stažení ZDE


Měření rychlosti vozidel
Bakalářská práce Autor: Silovská, Jana
Cílem bakalářské práce je poskytnutí informací o jednotlivých způsobech měření rychlosti motorových vozidel a jejich principu. Práce se zaměřuje především na nejpoužívanější způsob měření – měření s využitím Dopplerova jevu. Součástí práce je i praktické měření pro lepší porozumění řešené problematiky.

Bakalářská práce ke stažení ZDE


Poškození zádržných systémů v automobilech při dopravní nehodě
Bakalářská práce Autor: Šípek, Martin
Předmětem práce je představení jednotlivých typů zádržných systémů v automobilech. Je zde popsán jejich historický vývoj, princip funkce a také související legislativa. Součástí práce je i kapitola týkající se poškození zádržných systémů, které může vzniknout při dopravní nehodě.

Bakalářská práce ke stažení ZDE


Viditelnost překážky za snížené viditelnosti
Diplomová práce Autor: Červenka, Martin
Práce se zabývá viditelností a rozlišitelností cyklistů v noci při veřejném osvětlení. V části práce je rozebráno lidské oko, jeho části, funkce, vnímání světla a mezní stavy oka. Následně je práce věnována světlu, fyzikálním vlastnostem světla a převážně světelným veličinám, především ale měření a vyhodnocování viditelnosti cyklisty při různých typech svítidel veřejného osvětlení. Při vyhodnocování je porovnáván cyklista na stejném místě v tmavém oblečení a s reflexní vestou, protože jedním z hlavních důvodů nehod cyklistů v noci je jejich špatná viditelnost pro řidiče a ostatní účastníky provozu.

Poster studenta ke stažení ZDE
Diplomová práce ke stažení ZDE


Vlivy působící na jízdu cyklisty a jeho bezpečnost
Diplomová práce Autor: Nouzovský, Luboš
Náplní práce je se analýza pohybu soustavy cyklista - jízdní kolo. Tato soustava se pohybuje i při přímočarém pohybu po trajektorii tvaru sinusové vlny. Cílem práce je popsat faktory působící na jízdua určit velikost jejich vlivu na trajektorii a bezpečnost jízdy. Za tímto účelem byla sestrojena měřicí aparatura a sestavena metodika měření a zpracování dat.

Poster studenta ke stažení ZDE


Analýza rozjezdu a zastavení cyklisty
Diplomová práce Autor: Novotný, Miroslav
Předmětem diplomové práce je poskytnutí informací o jednotlivých typech jízdních kol, o jejich komponentech a vlivech působících na rozjezd a zastavení cyklisty. Součástí práce je také zpracování statistik nehodovosti cyklistů v České republice a EU. Praktickou částí je návrh metodiky pro záznam rozjezdů cyklistů v reálném provozu a provedení měření zastavení cyklistů na různých typech jízdních kol.

Diplomová práce ke stažení ZDE


Aplikace fotogrammetrie ve znalecké praxi
Diplomová práce Autor: Svatý, Zdeněk
Práce představuje základní charakteristiky fotografického vybavení, hlavní postupy pro jeho úspěšné použití v rámci fotogrammetrického měření. Zároveň popisuje dva zástupce fotogrammetrických softwarů společně s kalibračními postupy a jejich možnými výstupy. Dále uvádí čtyři příklady praktického využití fotogrammetrie pro potřeby znalecké praxe. V praktické části bylo provedeno zaměření křižovatky za pomoci dvou fotogrammetrických softwarů a jejich výstupy byly porovnány s měřením získaných z totální stanice.

Ukázka práce ke stažení ZDE
Získat celou práci je možno na www.amazon.com


Preference chodců na světelně řízených přechodech pro chodce
Diplomová práce Autor: Bečicová, Radka
Diplomová práce se zabývá světelně řízenými přechody pro chodce, statistikami dopravních nehod, konfliktními situacemi a chováním chodců na přechodech pro chodce a návrhem algoritmu řízení s preferencí chodců.

Poster studenta ke stažení ZDE
Diplomová práce ke stažení ZDE


Vliv konstrukce přídí osobních automobilů na střet s dětským chodcem
Autor: Burket, Josef
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení vlivu konstrukce přídí osobních automobilů na kolizi s dětským chodcem. Dále zpracovává statistiky nehodovosti, bezpečnost chodců, konstrukci přídí osobních automobilů a příslušnou legislativu. Obsahuje výsledky série dynamických zkoušek automobilů Škoda (Roomster, Octavia II a Yeti) a výsledky zkoušek systémů prevence střetu automobilu Volvo V40.

Poster studenta ke stažení ZDE
Diplomová práce ke stažení ZDE


Adheze pneumatik a její měření
Autor: Vopava, Lukáš
Předmětem práce je seznámit se základními teoretickými fyzikálními principy adheze, faktory ovlivňující přilnavost vozidel a základními měřícími metodami za účelem zjištění součinitele adheze.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Metody pro identifikaci částí vozidel
Autor: Strouhal, Martin
Práce je zaměřena na identifikaci vozidel a aplikaci identifikačních metod v praxi. Cílem této práce je komplexně pojednat o dostupných identifikátorech vozidel a o informačních systémech, které s těmito identifikátory pracují. Závěrečná část práce je věnována problematice pojistných podvodů v oblasti motorových vozidel.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Dokumentace silničních dopravních nehod
Autor: Nedvědova, Andrea
Pro znalce je složité získat nevratné informace, které se týkají dopravní nehody, proto je závislý na kvalitní práci Policie ČR. Zejména o tyto podklady se opírá při rekonstrukci dopravní situace v čase vzniku dopravní nehody a staví na nich celé řešení nehodového děje. Jedním z úkolů této práce je shrnutí historického vývoje dokumentace silničních dopravních nehod. Pozornost je věnována též metodám vyměřování míst dopravních nehod. Hlavním cílem této práce je uvést problémy kriminalistické dokumentace v praxi. Tím pomoci kvalitnějšímu a jednoduššímu postupu řešení na straně dopravní policie i znalce. Závěrem se zabývám použitím 3D skenerů do policejní praxe.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Jízdní vlastnosti motocyklu pro znaleckou činnost
Autor: Hradecká, Lucie
Tématem práce je postup a metodika měření brzdného zpomalení, vedoucí k získání aktuálních hodnot normálního a krizového brzdného zpomalení motocyklů, které jsou využitelné ve znalecké praxi. Zároveň je práce věnována měření úhlů klopení motocyklu v obloucích, které jsou také důležité pro analýzu nehod v soudním znalectví. Část práce je věnována kategorizaci jednostopých motorových vozidel, statistikám nehodovosti, jízdní dynamice a běžně používaným typům konstrukcí motocyklů.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Zařízení pro záznam fyzikálních veličin v automobilech
Autor: Horálek, Jan
Úkolem práce je popsat nehodový děj, určit nejčastější typy nehod se zaměřením na fingované nehody a typy utajování nehod a zmínit důležitost rychlosti pomoci při dopravní nehodě. Následně se práce zaměřuje na veličiny, které je nutno zaznamenat, aby mohl být nehodový děj správně rekonstruován. V další části jsou popsána zařízení, která jsou schopna záznamu fyzikálních veličin, se zaměřením na zařízení zapůjčená pro účely experimentu a také legislativní rámec spojený s těmito zařízeními. V závěru byl proveden experiment za účelem zjištění přesnosti a porovnání jednotlivých zařízení.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Střet tramvaje s chodcem
Autor: Hájková, Barbora
Předmětem práce je poskytnutí informací o problematice nehod chodců s tramvajemi na území hlavního města Prahy pomocí souhrnných statistik a konkrétních nehod tohoto typu. Část práce je zaměřena na vývoj městské hromadné dopravy, dále konkrétně tramvajové dopravy v porovnání s jejím současným stavem a vozového parku tramvají v Praze s poukázáním na budoucí vývoj. V kapitole zabývající se zastávkami tramvajové dopravy jsou popsány stavební parametry zastávek a jejich význam pro bezpečnost chodců.

Poster studenta ke stažení ZDE
Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Intenzita osvětlení předních světlometů v oblasti před vozem
Autor: Žaludová, Lenka
Cílem této práce je poskytnout vhled do osvětlení automobilů především předními světlomety a potkávacími světly. Tato práce shrnuje nejdůležitějších body týkající se světla a osvětlení. Vysvětluje pojmy úzce související s lidským okem a viděním. Interpretuje statistiky dopravní nehodovosti a právní předpisy v této oblasti. Další část se zabývá podrobným popisem měření intenzity osvětlení, tj. místo, auta, světlomety, měřicí zařízení a podmínky. Následně se práce zaměřuje na analýzu naměřených. Třetí část představuje příklady použití v praxi.

Ukázka práce ke stažení ZDE
Získat celou práci je možno na www.amazon.com


Chování cyklistů v silničním provozu
Autor: Nouzovský, Luboš
Tato práce se věnuje základním zákonitostem pohybu cyklisty. Legislativní část práce představuje nejdůležitější právní a technické normy platné v ČR. Zároveň jsou zde uváděny největší odlišnosti české a zahraniční legislativy. Součástí této práce je též rozbor statistik nehodovosti cyklistů v ČR i v EU. V kapitole zabývající se pohybem jízdního kola z pohledu fyziky jsou zpracovány faktory působící při jízdě. Práce se zabývá i myšlenkou klasifikace kol a jezdců pomocí trojúhelníků posazu. Pozornost je věnována též skutečnostem, které hrají roli při nehodách cyklistů.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Rozdělení jízdních kol pro potřeby technického znalectví
Autor: Novotný, Miroslav
Předmětem bakalářské práce „Rozdělení jízdních kol pro potřeby technického znalectví“ je poskytnutí informací o jednotlivých typech jízdních kol, o jejich komponentech a povinné výbavě stanovené vyhláškou. Součástí jsou statistiky dopravních nehod s účastí cyklistů a bezpečnostní prvky používané cyklisty.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Využití fotogrammetrie ve znalecké praxi
Autor: Svatý, Zdeněk
Předmětem bakalářské práce „Využití fotogrammetrie ve znalecké praxi“ je poskytnutí základních informací o fotogrammetrii, o jejím vývoji a využívaných fotogrammetrických metodách. O způsobech a technologiích snímání fotogrammetrických snímků a vyhodnocování jednotlivých typů fotogrammetrie. Zároveň uvádí její současné využití v rámci získávání informací o místech dopravních nehod. V praktické části byl proveden pokus o určení posedového trojúhelníku cyklisty za využití jednosnímkové fotogrammetrie.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru
Autor: Rozlivka, Tomáš
Předmětem diplomové práce „Zmanipulované dopravní nehody se zaměřením na analýzu chladnutí motoru“ je poskytnutí informací o silničních dopravních nehodách, jejich statistikách, pojištění vozidel, problematice pojistných podvodů v oblasti pojištění motorových vozidel a návrzích metod k odhalování této trestné činnosti.

ZDE
*/?> Diplomová práce ke stažení ZDEAnalýza dopravních nehod na rychlostní komunikaci R46
Autor: Kocián, Karel
Předmětem této diplomové práce je v první části provedení výzkumného pilotního projektu Zkrácené analýzy vzniku a průběhu nehodových dějů zpravidla metodou zpětného odvíjení nehodového děje na rychlostní komunikaci R46. Druhá část práce je zaměřena na rešerši vybraných metodických přístupů používaných pro snižování silniční nehodovosti, následně doplněná o vzorovou aplikaci těchto vybraných metodik na totožný silniční úsek rychlostní komunikace R46. V závěrečné třetí části jsou uvedeny přednosti použitých metodik na základě získaných empirických zkušeností z jejich aplikace na vzorovém silničním úseku, které jsou doplněny o doporučení způsobu výběru nejvhodnější metodiky pro dosažení výrazného snížení nehodovosti na libovolném silničním úseku.

Poster studenta ke stažení ZDE
Diplomová práce ke stažení ZDE


Analýza dopravních nehod – Softwarové simulace
Autor: Dibelka, Jakub
Práce se zabývá využitím výpočetní techniky, resp. simulačních softwarů při analýze dopravních nehod a vzájemně porovnává získané údaje o průběhu jedné dopravní nehody. V teoretické části nastiňuje historii soudního znalectví, možnosti využití výpočetní techniky v tomto oboru, představuje vybrané simulační programy a uvádí matematické zákonitosti při pohybu vozidel a jejich vzájemné kolizi. Praktická část popisuje vzorovou dopravní nehodu, vybírá podstatné hodnoty charakterizující její průběh a následky. Současně popisuje vytvoření simulace nehodového děje, předkládá výsledné hodnoty a vzájemně je porovnává.

Poster studenta ke stažení ZDE
Diplomová práce ke stažení ZDE


Analýza rozhledových podmínek řidiče s využitím simulačního prostředí
Autor: Junek, Přemysl
Předmětem teoretické části diplomové práce je zpracování statistiky o nehodovosti, dále formulování teoretického základu o viditelnosti a rozhledových podmínkách na komunikaci, metodách zaměřování a dokumentování míst pro účely simulací, CA systémech, modelování a simulacích. Předmětem praktické části je tvorba digitálního modelu a nalezení postupů jeho přenositelnosti do simulačního prostředí, vytvoření reálného modelu dopravní situace a řešení rozhledových podmínek.

Diplomová práce ke stažení ZDE


Rozhledové poměry na přechodu pro chodce
Autor: Bečicová, Radka
Předmětem této bakalářské práce je poskytnutí informací o přechodech pro chodce, překážkách v rozhledu, statistikách dopravních nehod zapříčiněných chodci a špatnými rozhledovými pomery a o metodě analýzy dopravních nehod – oblast zakrytého výhledu.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Problematika nehodovosti na železničních přejezdech
Autor: Rendl, Tomáš
Obsahem práce je shrnutí nejdůležitějších informací z problematiky nehodovosti na železničních přejezdech. Práce se orientuje především na popis známých problémů a rizik včetně možných způsobů zlepšení bezpečnostní situace. Železniční přejezd je uveden v obecných souvislostech a jsou vysvětleny důležité definice, pojmy a parametry potřebné k lepšímu pochopení tématu. Součástí práce je ucelený přehled legislativy a zpracování statistiky nehodovosti a obecných informací. Rovněž je obsaženo srovnání přístupu k přejezdům v ČR a v zahraničí.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Provozní bezpečnost motorových vozidel na zemní a ropný plyn
Autor: Řehák, David
Cílem této práce je popis hlavních záležitostí týkajících se plynových systémů osobních vozidel. Po pohledu do historie následuje přehled legislativy, norem a technických doporučení. Práce se zabývá též popisem jednotlivých technických řešení se shrnutím důležitých konstrukčních částí plynových systémů. Jednou z částí je zhodnocení a popis jednotlivých prvků z pohledu bezpečnosti. V části věnované prevenci je popsáno, jakým způsobem lze předcházet nebezpečí, praxe je pak charakterizována z pohledu nejčastějších závad, parkování, nehod a samotnému zásahu při dopravní nehodě.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Ochrana chodců při sekundárním nárazu
Autor: Handl, Martin
Práce se zabývá problematikou srážky chodce s vozidlem a postřetovým pohybem chodce. Prvotní kontakt je náraz na dolní končetiny, následuje náraz hlavy na kapotu nebo čelní sklo, tento jev souhrnně nazýváme primárním kontaktem. Sekundární náraz je dopad chodce na vozovku. V případě dalšího kontaktu se součástmi nebo příslušenstvím pozemní komunikace hovoříme o tzv. terciálním kontaktu.

Poster studenta ke stažení ZDE
Diplomová práce ke stažení ZDE


Chování řidičů při použití různých výstražných značek
Autor: Junek, Přemysl
Teoretická část bakalářské práce poskytuje informací z oblasti dopravní nehodovosti a informace o dopravním značení a vytváří metodologii pro měření účinnosti výstražných značek. Předmětem praktické části bakalářské práce je vytvoření virtuálního 3D modelu vybrané komunikace.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Silniční nehody se zaměřením na fingované
Autor: Rozlivka, Tomáš
Bakalářské práce poskytuje informace o silničních dopravních nehodách, pojištění vozidel a problematice pojistných podvodů v oblasti pojištění motorových vozidel.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Biomechanické aspekty kolize chodec-vozidlo se zaměřením na dětskou populaci
Autor: Radová, Zuzana
Disertační práce doplňuje stávající metodiky testování přídí vozidel s ohledem na bezpečnost chodců o testy impaktory dětského stehna a pánve. Součástí práce jsou nárazové zkoušky automobilu s dětským chodcem.

Poster studenta ke stažení I ZDE
Poster studenta ke stažení II ZDE
Video klip BESIP "Chodec" ZDE


Možnosti snížení následků dopravních nehod technickými opatřeními a opatřeními po nehodě
Autor: Mičunek, Tomáš
Předmětem disertační práce je návrh technického řešení konstrukce samostatného sjezdu s integrovanou deformační zónou. Problematika snižování účinků nárazů (dopravních nehod) na cestující se dosud řešila převážně cestou optimalizace deformačních zón vozidel a konstrukcí zádržných systémů ve vozidlech. Značná rezerva je ve snížení agresivity pevných překážek.Ze statistik plyne, že dopravní nehody s pevnou překážkou tvoří přibližně jednu šestinu všech nehod v daném roce, ale mají na svědomí čtvrtinu obětí.

Poster studenta ke stažení ZDE
Disertační práce ke stažení ZDE
Užitný vzor ke stažení ZDE


Problematika dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly na silnicích
Autor: Smilek, Petr
Zjištění míry dodržování bezpečných odstupů mezi vozidly pomocí měření přímo v terénu, následné statistické zpracování naměřených dat, zjištění závislostí mezi jednotlivými charakteristikami dopravního proudu, navržení dopravního zařízení upozorňujícího řidiče na špatné vzájemné rozestupy.

Poster studenta ke stažení ZDE
Diplomová práce ke stažení ZDE


Zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích v ČR na 160 km/h
Autor: Staník, Miroslav
Posouzení zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích v České republice na 160 km/h. Komplexní vyhodnocení všech faktorů, stávajícího stavu a uvažované změny.

Poster studenta ke stažení ZDE
Diplomová práce ke stažení ZDE


Přesnost odhadů časových intervalů ze strany svědků prostřednictvím přímého dotazování
Autor: Vildová, Marta
V současné době dochází v České republice každé 3 minuty k jedné dopravní nehodě. Při závažných dopravních nehodách je nutné určit příčinu vzniku. Vědní disciplína, která se využívá při objasňování vzniku a průběhu dopravních nehod je analýza dopravních nehod. Nezbytnou součástí jsou ovšem i svědecké výpovědi. Jednou z doplňkových otázek může být i: „Jak dlouho trvalo než…?“

Poster studenta ke stažení ZDE
Diplomová práce ke stažení ZDE


Přesnost odhadů časových intervalů ze strany svědků prostřednictvím elektronického sběru dat
Autor: Doležalová, Tereza
Zjištění vlivu pohlaví, věku, vzdělání, zaměstnání, řidičských schopností, zkušenosti s dopravní nehodou a aktuálního stavu na přesnost udávaných statistických parametrů spolehlivosti svědků podle odhadů časových intervalů.

Poster studenta ke stažení ZDE
Diplomová práce ke stažení ZDE


Identifikace vozidel z hlediska technického znalectví
Autor: Novotný, Michal
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku identifikace vozidel. Řeší základní druhy identifikace vozidel a zaměřuje se na detailní zmapování hlavních a pomocných identifikátorů vozidel ze strany výrobce. Důkladně rozebírá problematiku označování vozidel pomocí mezinárodně normovaného kódu „VIN“. V práci je též zpracována technologie výroby jednotlivých identifikátorů. Nedílnou součástí je objasnění situace týkající se trestné činnosti v oblasti identifikace vozidel. Přiblížení používaných metod padělání identifikátorů a principů jak „očistit“ závadové vozidlo s pozměněnými identifikátory.

Poster studenta ke stažení ZDE
Diplomová práce ke stažení ZDE


Prevence dopravních nehod osvětou
Autor: Justa, Tomáš
Bezpečnost v silniční dopravě je dnes hojně diskutovaným tématem a jejím zvyšováním se zabývá jak dopravní politika České republiky, tak Evropské unie. Cest ke snížení počtu nehod, především vážných nehod se smrtelnými úrazy, je mnoho, ovšem na bezpečnost provozu mají vliv nejen prvky zvyšující bezpečnost, ale především lidský faktor. Prevence osvětou má za cíl především zvýšit uvědomění míry rizika a motivovat uživatele dopravy k bezpečnějšímu chování. Tohoto cíle se však dá dosáhnout mnohými cestami. Každá země má své specifické řidiče a snaží se je co nejúčinněji oslovit dopravně bezpečnostními kampaněmi, ale „když dva dělají totéž, není to totéž“.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDEBrzdy a brzdové ústrojí u osobních automobilů
Autor: Kocián, Karel
Záměrem této práce je provést osvětu pomocí rešerše a tím upozornit na důležitost dobrého technické stavu brzdového ústrojí, a to nejen z důvodu, že kvůli nevyhovujícímu technickému stavu může dojít k nemalým hmotným škodám, ale hlavně také k újmám na zdraví.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Vnější osvětlení osobních automobilů
Autor: Žaludová, Lenka
Vysvětlení pojmů týkající se problematiky osvětlení. Zpracování legislativy osvětlení vozidel, její vývoj a popsání jednotlivých norem a předpisů. Popsání homologace jednotlivých částí světlometů, podrobný popis jednotlivých druhů světel, žárovek a jejich různé použití. Následné zaměření na vývoj světel, nastínění nových technologií, jejich výhody a nevýhody. Použití příkladů z praxe. Statistiky počtu nehod zapříčiněných technickou závadou osvětlení vozidla. Vývoj.

Poster studenta ke stažení ZDE
Bakalářská práce ke stažení ZDE


Ústav soudního znalectví v dopravě, ČVUT FD