ÚVOD
AKTUÁLNĚ
O PROJEKTU
ČINNOST
PRÁCE STUDENTŮ
PŘEDMĚTY ÚSTAVU
FOTOGALERIE
KONTAKTY
VÝUKA/LECTURES
ENGLISH VERSION
Projekt OP PIK
Projekt NPO
Athens Course

Dnes je:
19. dubna 2024

Optimalizováno pro:
Internet Explorer 6
Mozzila Firefox 16

Ověření prototypové výroby ochranného deformačního bloku


Obecné informace o projektu

Název projektu: Ověření prototypové výroby ochranného deformačního bloku
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026841
Hlavní řešitel projektu: Leube Beton s.r.o.
Partneři: České vysoké učení technické v Praze
SVS FEM s.r.o.
Rozpočet projektu: 18 511 030,00 Kč
Místo realizace projektu: Jihlava, Děčín, Brno


Popis projektu
Cílem projektu je ověření prototypové výroby deformačních bloků včetně jejich nasazení do komunikací ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Budou realizovány 4 prototypové můstky s deformovatelnými bloky v rozdílných krajinných podmínkách a následně bude monitorována a měřena jejich odezva na silniční provoz a chování okolního podloží. Zejména budou snímány posuny, vibrace a deformace bloků a svrchní krycí vrstvy v závislosti na působícím zatížení od projíždějících vozidel.TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.


--------------------------------------------------------------------------

Realizace

V rámci projektu byla ověřena funkčnost prototypů deformovatelných bloků pro samostatné dopravní sjezdy, mostky, přejezdy a vjezdy při jejich aplikaci v reálných podmínkách silničních příkopů. Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které je potenciálním uživatelem prototypů a správcem komunikací, byly vytipovány 4 můstky na silnici I/6 v Ústeckém kraji, a to:

- Sjezd č. 1 (SO 101) – km 64,676 vlevo (sjezd k obsluze pole – účelová komunikace),
- Sjezd č. 2 (SO 102) – km 65,201 vpravo (sjezd k obsluze pole),
- Sjezd č. 3 (SO 103) – km 66, 743 vpravo (sjezd k obsluze chmelnice – pole),
- Sjezd č. 4 (SO 104) – km 66, 731 vlevo (sjezd k obsluze fotovoltaické elektrárny – učelová

Pro daná místa byla zpracována podrobná analýza dopravně bezpečnostní situace včetně analýzy prostorového řešení a uspořádání a definovány okrajové podmínky. Zároveň byly zpracovány případové studie, které posloužily jako podklad pro projektovou dokumentaci k realizaci rekonstrukce 4 propustků na vytipovaných sjezdech. Ve spolupráci s ŘSD ČR bylo zahájeno povolovací řízení pro instalace samostatných sjezdů s deformovatelným blokem u Krajského úřadu ÚK, a to v rámci optimalizace stavebního provedení vybraných sjezdů za účelem zvýšení bezpečnosti provozu. Pomocí softwarových simulací byla zjištěna možná kritická místa na konstrukci deformačních bloků, která je třeba sledovat v rámci testování. Souběžně s tím byla realizována měření a pozorování stavu a změn deformačních bloků při jejich dlouhodobém zatížení v reálných podmínkách (měření odezvy) v kritických místech konstrukce. Zpracován byl metodický pokyn pro instalaci samostatných sjezdů s deformačními bloky. Dále byly navrženy konfigurace pro 4 prototypové zkoušky vycházející z okrajových podmínek 4 reálných instalací v Ústeckém kraji, které byly uskutečněny v dubnu 2023. Výsledkem zkoušek bylo ověření, že v reálných podmínkách, kdy dochází k nerovnoměrnému zatížení, jsou zachovány navržené vlastnosti (schopnost absorpce a disipace nárazové energie) a tuhost deformačního bloku v požadovaných mezích. V testovaných blocích nevznikalo permanentní přetvoření a měřené přejezdy těžkými nákladními automobily a stroji z dlouhodobého hlediska neovlivňovaly stav bloků.Výstupy projektu

Hlavními výstupy projektu jsou 3 průmyslové vzory a 4 prototypy.


Průmyslové vzory
Jedná se o vizuální a tvarovou ochranu přesného deformačního bloku a jeho vnitřní struktury. Konkrétně se jedná o tři základní druhy deformačních bloků, které jsou diferencované podle jejich pozice v samostatném sjezdu, a to:

- Deformační blok samostatného sjezdu snížený
- Deformační blok samostatného sjezdu plný
- Deformační blok samostatného sjezdu s otvorem

Dle úrovně připravenosti je výsledek zařazen do kategorie TRL 6. Forma právní ochrany v ČR: Tři zapsané průmyslové vzory v rejstříku pod číslem zápisu 38125, ze dne 14.3.2023, na základě přihlášky č. 2023-42214 podané 12.1.2023 u Úřadu průmyslového vlastnictví. Odkaz zde.Prototypy

Realizovány byly čtyři prototypy deformačních bloků samostatných sjezdů v reálných podmínkách dle konfigurací, které byly definovány v první etapě projektu. Všechny čtyři prototypy byly podrobeny prototypovým zkouškám, o kterých je proveden detailní záznam a vyhodnocení v Protokolu o prototypové zkoušce.

Jedná se o prototypové zkoušky samostatného sjezdu s deformovatelnými bloky dle konfigurací:

Prototyp – Předsazený deformační sjezd (konfigurace 1)
Prototyp – Deformační sjezd ve zvýšeném vozovkovém souvrství (konfigurace 2)
Prototyp – Deformační sjezd ve standardním vozovkovém souvrství (konfigurace 3)
Prototyp – Deformační sjezd ve sníženém vozovkovém souvrství (konfigurace 4)

Dle úrovně připravenosti je výsledek zařazen do kategorie TRL 6.

Ústav soudního znalectví v dopravě, ČVUT FD