ÚVOD
AKTUÁLNĚ
O PROJEKTU
ČINNOST
PRÁCE STUDENTŮ
PŘEDMĚTY ÚSTAVU
FOTOGALERIE
KONTAKTY
VÝUKA/LECTURES
ENGLISH VERSION
PROJEKT OP VK
OP VK E-learning

Dnes je:
17. července 2019

Optimalizováno pro:
Internet Explorer 6
Mozzila Firefox 16

Další vzdělávání v oblasti měřicích metod a simulačních programůObsah:

    • Informace o realizaci pilotního prezenčního kurzu

    • Informace o realizaci pilotního e-learningového kurzu

    • Souhrnné informace o realizaci projektu a naplnění cílů

    • Udržitelnost projektu


Obecné informace o projektu

Název projektu: Další vzdělávání v oblasti měřicích metod a simulačních programů
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/05.0001
Řešitel projektu (příjemce podpory): České vysoké učení technické v Praze
Rozpočet projektu: 865.481,63 Kč (31 472,06 €)
Zdroj financování projektu: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt podpořen v rámci: OP VK - Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zprostředkující subjekt: Ústecký kraj
Název a č. GG: CZ.1.07/3.2.06 Podpora vzdělávání v Ústeckém kraji
Číslo kola výzvy: 05


Popis projektu
Projekt je zaměřen na vytvoření vzdělávacího programu dalšího vzdělávání "Měřicí metody a simulační programy" a je reakcí na velmi rychlý vývoj v oblasti nových technologií a měřicích metod, který sebou nese potřebu zajistit dostatečně informovanou odbornou veřejnost a dostatek technických pracovníků, kteří budou schopni ovládat tato nová technická zařízení a aplikovat nové měřicí metody na konkrétní úkoly ve svém současném nebo budoucím zaměstnání. Vzdělávací program bude navržen pro prezenční formu studia a rovněž pro e-learning tak, aby byly zajištěny rovné příležitosti ke vzdělávání. V rámci projektu budou vytvořeny metodiky, výukové a učební texty a pomůcky. Obě formy programu budou pilotně ověřeny, a to prezenčním kurzem a e-kurzem. Na tvorbě projektu a jeho realizaci budou kooperovat odborníci z FD ČVUT, kteří mají bohatou zkušenost s novou měřicí technikou, zpracováváním měření a využitím jeho výsledků v simulačním prostředí. Projekt bude realizován v Děčíně.

Hlavní cíle projektu
1)  Zajistit kontakt technicky vzdělaným pracovníkům s moderní praxí, novými technologiemi a postupy používanými v průmyslu u oborů s vyšší přidanou hodnotou, jehož nepřítomnost vyplývá ze Strategie rozvoje lidských zdrojů Ústeckého kraje.
2)Zmírnit negativní dopad rychlého rozvoje moderních technologií a zajistit příležitost k osobnímu rozvoji v době, kdy získané vzdělání začne zastarávat v okamžiku, kdy jedinec opustí školu či jinou vzdělávací instituci (viz návaznost na cíl v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2012-2016).
3)Zajistit dostatečně kvalifikovanou pracovní sílu v oboru strojírenství a elektrotechniky schopnou práce s moderními technologiemi, a to pro zpracovatelský průmysl se zaměřením na výrobu elektrických součástek a na subdodávky pro automobilový průmysl, který bude v příštích letech stěžejním dle očekávaných dopadů změn na trh práce a kvalifikaci výše zmíněné strategie.

Těchto cílů chce ČVUT dosáhnout rozšířením nabídky dalšího vzdělávání o nově vytvořený vzdělávací programu "Měřicí metody a simulační prostředky" určený právě pro technické pracovníky, kteří nemají dostatečné zkušenosti s moderními technologiemi a jejich použitím v praxi. Program je zaměřen na zdokonalování jejich dovedností a znalostí v oblasti nových měřicích zařízení a měřicích metod (laserové skenování 3D skenerem, fotogrammetrie, dynamické zkoušky apod.), osvojení si praktických zkušeností v práci s nimi a schopnosti aplikovat tyto nové metody měření v konkrétních úlohách řešených v současném či budoucím zaměstnání. Při tvorbě programu bude kladen velký důraz především na příklady z praxe a aktuálnost témat, které zabezpečí ČVUT díky spolupráci s odborníky a vědeckými pracovníky, kteří se této problematice dlouhodobě a aktivně věnují.

Cílová skupina (CS)
  • elektrotechnici měřicích přístrojů
  • elektrotechnici VaV pracovníků
  • mechatronici
  • mechanici přístrojů, strojů či optických přístrojů
  • projektanti
  • stavaři
  • likvidátoři pojistných událostí
  • stavební, strojní, elektrotechničtí a dopravní inženýři
  • další zájemci z řad technicky vzdělaných pracovníků.

Příslušnost CS: 80% CS z Ústeckého kraje (příslušnost bydlištěm nebo zaměstnavatelem), 20% z jiných krajů.


Klíčové aktivity a jejich výstupy:

KA1 - Tvorba vzdělávacího programu "Měřicí metody a simulační programy"
Cílem této klíčové aktivity je vytvořit vzdělávací program, který prohloubí znalosti cílové skupiny v oblasti měřicí techniky, umožní ji získat informace o nových technických zařízeních a možnostech jejich využití, osvojit si praktické zkušenosti a dovednosti s jejich využíváním, metody zpracovávání naměřených dat a aplikovat je v konkrétní problematice.
Výstupy KA1: metodika pro lektory (psaný text doplněný o obrázky, grafy, tabulky a didaktické komentáře), učební text pro cílovou skupinu (forma psaného textu doplněná o názorné obrázky, grafy a tabulky), didaktické pomůcky jako např. protokoly, pomocné tabulky a výpočtové programy atd.

KA2 - E-learningová podoba vzdělávacího programu "Měřicí metody a simulační programy"
Klíčová aktivita je zaměřena na vytvoření metodiky pro výuku vzdělávacího programu "Měřicí technika a simulační programy" prostřednictví e-learningu, vytvoření učebních a výukových materiálů pro e-learning (např. výukového videa k měřicím úlohám) a ověření prostřednictvím pilotního e-learningového kurzu. V kurzu si účastník rozšíří své znalosti z oblasti měřicích metod, seznámí se prostřednictví ukázkových videí s prací s 3D skenerem, vysokorychlostní kamerou, totálními stanicemi, akcelerometry, osvojí si principy osazování zkušební techniky na měřeném objektu či umístění techniky v terénu, naučí se se zpracovávat naměřená data a osvojí si metody pro jejich správné vyhodnocení. Zároveň se seznámí se současnými trendy v oblasti měřicí techniky a legislativou.
Výstupy KA2: metodika pro e-learningovou podobu vzdělávacího programu, učební podklady v elektronické podobě, didaktické pomůcky jako např. videa s návody na měření, funkční e-learningové řešení, realizace pilotního e-kurzu (40 h) pro cílovou skupinu.

KA3 - Pilotní ověření vzdělávacího programu "Měřicí metody a simulační programy"
V rámci klíčové aktivity bude provedeno pilotní ověření didaktického nastavení vzdělávacího programu "Měřicí metody a simulační programy" a ověřeny vytvořené učební a výukové materiály. V kurzu si účastník rozšíří své znalosti z oblasti měřicích metod, vyzkouší si práci s 3D skenerem, vysokorychlostní kamerou, totálními stanicemi, akcelerometry, osvojí si principy osazování zkušební techniky na měřeném objektu či umístění techniky v terénu, naučí se se zpracovávat naměřená data a osvojí si metody pro jejich správné vyhodnocení. Zároveň se seznámí s prací se simulačními programy pro ASN (PC Crash a Virtual Crash).
Výstupy KA3: realizace pilotního prezenčního kurzu (24 h) pro cílovou skupinu.

Doba realizace projektu:   1.10.2014 – 30.6.2015 (9 měsíců)
Harmonogram projektu:
KA1 – realizace v období: 1.10.2014 – 30.4.2015 (7 měsíců)
KA2 – realizace v období: 1.4.2015 – 30.6.2015 (3 měsíce)
KA3 – realizace v období: 1.5.2015 – 30.6.2015 (2 měsíce)


Projektový tým:
Věcný manažer a koordinátor projektu:    doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D.
Metodik projektu:    doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.
Finanční manažer projektu:    Ing. Kateřina Mičunková
ICT Technik:    Ing. Luboš Nouzovský
Odborní lektoři:    doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.,
    doc. Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.,
    Ing. Michal Frydrýn, Ph.D.,
    Ing. Zdeněk Svatý,
    Ing. Luboš Nouzovský,
    Ing. Karel Kocián,
    Ing. Milan Kubín,
    Ing. Jan Novák.

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat Ing. Kateřinu Mičunkovou (micunkova@fd.cvut.cz).
Realizace pilotního prezenčního kurzu „Měřicí metody a simulační programy“

Nabízíme Vám možnost zúčastnit se pilotního kurzu „Měřicí metody a simulační programy“. Pilotní kurz slouží pro ověření didaktického nastavení stejnojmenného vzdělávacího programu,včetně vytvořených učebních a výukových materiálů. Kurzovné a náklady související s kurzem jsou hrazeny z projektu.

Termín konání: 21.5. - 22.5. 2015
Hodinová dotace: 24 vyučovacích hodin
Místo konání: Vzdělávací středisko s ubytováním „Zámecká Sýpka“, Nároží 1265/6, 405 01 Děčín I

Anotace pilotního prezenčního kurzu
V pilotním kurzu si účastník rozšíří své znalosti z oblasti měřicích metod, vyzkouší si práci s 3D laserovým skenerem, totálními stanicemi, zařízením BOSH CDR KIT, osvojí si principy osazování zkušební a měřicí techniky na měřený objekt či umístění techniky v terénu, získá praktické zkušenosti od lektorů např. doporučené návyky při měření či doporučená nastavení funkcí, ale i vlastní zkušenosti při osvojování si dovedností práce s měřicí technikou, naučí se zpracovávat naměřená data a osvojí si metody pro jejich správné vyhodnocení. Zároveň se krátce seznámí i s programy pro rekonstrukci 2D a 3D modelů prostorového uspořádání zvolenéhomísta v terénu a se simulačními programy jako je např. PC Crash.

Předpoklady pro účast v pilotním kurzu
Účastníky dalšího vzdělávání mohou být absolventi SOŠ,VOŠ a VŠ s praxí zejména v technických oborech, kteří se s měřicí technikou či měřicími metodami ve své praxi setkávají či setkávali a mají zájem prohloubit své znalosti a dovednosti. Předpokladem pro účast jsou minimálně základní znalosti středoškolské fyziky, matematiky a elektrotechniky.

Průběh pilotního kurzu
Pilotní kurz buderozvržen do 5 bloků a realizován v průběhu 2 dnů. Na začátku kurzu budou účastníci kurzu rozděleni do 3 studijních skupin, přičemž každá skupina bude jednotlivé bloky absolvovat samostatně, vyjma prvního a posledního.

I. blok - Dynamické zkoušky - měřicí technika pro jízdní a nárazové testy (práce s BOSCH CDR KIT)
V prvním bloku se účastníci kurzu seznámí se základními možnostmi ponehodové diagnostiky vozidla, bude jim představeno jedno z diagnostických zařízení(BOSCH CDR KIT) apředvedena praktická ukázka na reálné dopravní nehodě. V praktické části bloku se naučí stáhnout data z řídicí jednotky airbagu demontované z vozidla po nehodě a vyhodnotit je. Výuka bude společná pro všechny studijní skupiny.

II. blok – Geodetická měření
V tomto bloku se účastníci kurzu seznámí s geodetickými základy (tj. s měřením úhlů, délek a výšek, principy zaměřování bodů a tvorbou měřičských sítí), tvorbou polohopisu a rovněž s moderní měřicí technikou. V praktické části si vyzkouší přípravu na zaměřování, vlastní zaměření vybraného místa totální stanicí a následné zpracování naměřených dat. Výuka bude probíhat skupinově.

III. blok – Fotogrammetrie
V blokuse účastníci kurzu seznámí se základními vztahy, pojmy, metodami a vybavením pro fotogrammetrické měření. V praktické části se naučí správně nastavit fotoaparát pro měření, provést snímkování vybraného místa, vytvořit síť a texturunasnímaného místa a vyhodnotit naměřená data. Výuka bude probíhat skupinově.

IV. blok – 3D skenování
V bloku se účastníci kurzu obeznámí s jednotlivými typy skenerů, principy jejich měření a možnostmi využití. V praktické části si zkusí práci s ručním laserovým skenerem VIUScan, a to jeho správné nastavení pro aktuální podmínky prostředí a materiálové vlastnosti skenovaného objektu (tj. kalibrace a konfigurace skeneru), osazení objektu vztažnými body, jeho následné skenování a vyhodnocení nasnímaných dat. Výuka bude probíhat skupinově.

V. blok – Zpracování úloh a konzultace
Poslední blok je určen pro zpracování naměřených dat z jednotlivých praktických úloh a konzultaci k jednotlivým tématům bloků. Konzultace budou společné pro všechny studijní skupiny, popř. individuální pro jednotlivce.

Podrobný harmonogram je k nahlédnutí ZDE.

Přihlášení
Do kurzu se můžete přihlásit závaznou přihláškou.
Závazná přihláška na pilotní kurz ke stažení ZDE.

Pozvánka
Pozvánka na kurz ke stažení ZDE.Realizace pilotního e-learningového kurzu „Měřicí metody a simulační programy“

Informace o realizaci pilotního e-learningové kurzu
Nabízíme Vám možnost zúčastnit se pilotního e-learningového kurzu „Měřicí metody a simulační programy“. Pilotní kurz slouží pro ověření didaktického nastavení stejnojmenného vzdělávacího programu. Kurz je alternativou k prezenčnímu kurzu a zpřístupní výuku a možnost učení různě znevýhodněným skupinám lidí. Kurzovné a náklady související s e-learningovým kurzem jsou rovněž hrazeny z projektu.

Termín konání: 16.6. - 30. 6. 2015

Hodinová dotace: 40 vyučovacích hodin (student si rozloží dle svých časových možností)

Anotace pilotního e-learningového kurzu
V kurzu si účastník rozšíří své znalosti z oblasti měřicích metod, seznámí se prostřednictví ukázkových videí s prací s 3D skenerem VIUSCAN, programem pro nastavení skeneru a zpracování skenu VXelement, vysokorychlostní kamerou NX S3 a programem Motion Studio, totálními stanicemi TOPCON, akcelerometry Xsens MTi-G a programem NI Diadem, přičemž si osvojí principy osazování zkušební techniky na měřeném objektu či umístění techniky v terénu, naučí se zpracovávat naměřená data a osvojí si metody pro jejich správné vyhodnocení. Zároveň se krátce seznámí i s programy pro rekonstrukci 2D a 3D modelů prostorového uspořádání zvoleného místa v terénu a se simulačními programy jako je např. PC Crash.

Předpoklady pro účast v pilotním kurzu
Účastníky dalšího vzdělávání mohou být absolventi SOŠ, VOŠ a VŠ s praxí zejména v technických oborech, kteří se s měřicí technikou či měřicími metodami ve své praxi setkávají či setkávali a mají zájem prohloubit své znalosti a dovednosti. Předpokladem pro účast jsou minimálně základní znalosti středoškolské fyziky, matematiky a elektrotechniky.

Průběh pilotního kurzu
Pilotní e-learningový kurz bude rozvržen do 5 bloků a realizován v průběhu 13 dnů. Každý blok je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Na konci každé části je jednoduchý test, který ověří nabyté znalosti a osvojené dovednosti jednotlivých účastníků. Po splnění všech podmínek kurzu bude účastníkovi zaslán certifikát o úspěšném absolvování kurzu, a to jak elektronicky, tak poštou.

Přihlášení:
Do kurzu se můžete přihlásit prostřednictvím aplikace Moodle na stránkách: http://k622moodle.fd.cvut.czSouhrnné informace o realizaci projektu a naplnění cílů

V rámci realizace projektu "Další vzdělávání v oblasti měřicích metod a simulačních programů", reg. č. CZ.1.07/3.2.06/05.0001, byly úspěšně zrealizovány 3 klíčové aktivity, a to:
  •Tvorba vzdělávacího programu "Měřicí metody a simulační programy", jejíž výstupy jsou: nově vytvořený vzdělávací program včetně učebních textů, metodika pro prezenční kurz včetně vzorových didaktických pomůcek a dat pro zpracování praktických úloh.
  •E-learningová podoba vzdělávacího programu "Měřicí metody a simulační programy", jejíž výstupy jsou: stejnojmenný pilotně ověřený e-learningový kurz v aplikaci Moodle, nově vytvořená výuková videa a metodika pro e-learning. Pilotáže se zúčastnilo 19 účastníků, z čehož ji úspěšně absolvovalo 15 účastníků.
  •Pilotní ověření vzdělávacího programu "Měřicí metody a simulační programy", jejíž výstupem je realizace zkráceného (24 h) pilotního prezenčního kurzu, kterého se zúčastnilo a úspěšně jej absolvovalo 19 účastníků.

Všechny aktivity byly realizovány dle navrženého časového harmonogramu a výstupy byly splněny v požadovaných termínech a rozsahu.Udržitelnost projektu

Prezenční kurz „Měřicí metody a simulační programy“
V rámci udržitelnosti projektu realizuje ČVUT v Praze nezkrácený prezenční kurz „Měřicí metody a simulační programy“.

Termín konání: 10. - 11.9. a 8. – 9.10. 2015

Hodinová dotace: 40 vyučovacích hodin (4 dny po 10 vyučovacích hodinách)

Místo konání: Vzdělávací středisko s ubytováním „Zámecká Sýpka“, Nároží 1265/6, 405 01 Děčín I

Anotace prezenčního kurzu
V kurzu si účastník rozšíří své znalosti z oblasti měřicích metod, vyzkouší si práci s 3D laserovým skenerem, totálními stanicemi, akcelerometry, zařízením BOSH CDR KIT, fotogrammetrickým zařízením, osvojí si principy osazování zkušební a měřicí techniky na měřený objekt či umístění techniky v terénu, získá praktické zkušenosti od lektorů např. doporučené návyky při měření či doporučená nastavení funkcí, ale i vlastní zkušenosti při osvojování si dovedností práce s měřicí technikou, naučí se zpracovávat naměřená data a osvojí si metody pro jejich správné vyhodnocení. Zároveň se krátce seznámí i s programy pro rekonstrukci 2D a 3D modelů prostorového uspořádání zvolenéhomísta v terénu a se simulačními programy jako je např. PC Crash.

Předpoklady pro účast v kurzu
Účastníky dalšího vzdělávání mohou být absolventi SŠ,VOŠ a VŠ s praxí zejména v technických oborech, kteří se s měřicí technikou či měřicími metodami ve své praxi setkávají či setkávali a mají zájem prohloubit své znalosti a dovednosti. Předpokladem pro účast jsou minimálně základní znalosti středoškolské fyziky, matematiky a elektrotechniky.

Průběh prezenčního kurzu
Prezenčního kurz bude rozvržen do 7 bloků a realizován v průběhu 4 dnů. Na začátku kurzu budou účastníci kurzu rozděleni do 2 studijních skupin, přičemž každá skupina bude jednotlivé bloky absolvovat samostatně, vyjma bloku Dynamické zkoušky I. a 3D skenování.

I. blok - Geodetická měření
V prvním bloku se účastníci kurzu seznámí s geodetickými základy (tj. s měřením úhlů, délek a výšek, principy zaměřování bodů a tvorbou měřičských sítí), tvorbou polohopisu a rovněž s moderní měřicí technikou. V praktické části si vyzkouší přípravu na zaměřování, vlastní zaměření vybraného místa totální stanicí a následné zpracování naměřených dat či vytyčení. Výuka bude společná pro všechny studijní skupiny.

II. blok – Fotogrammetrie
V bloku se účastníci kurzu obeznámí se základními vztahy, pojmy, metodami a vybavením pro fotogrammetrické měření. V praktické části se naučí správně nastavit fotoaparát pro měření, provést snímkování vybraného místa, vytvořit síť a texturunasnímaného místa a vyhodnotit naměřená data. Výuka bude probíhat skupinově.

III. blok – 3D skenování
Blok je věnován představení jednotlivých typů skenerů, principů jejich měření a možnostíjejich využití. V praktické části si účastníci zkusí práci s laserovým skenerem FAROFocus, a to jeho správné nastavení pro aktuální podmínky prostředí (tj. kalibrace a konfigurace skeneru), následné skenování a vyhodnocení nasnímaných dat. Výuka bude probíhat skupinově.

IV. blok – Dynamické zkoušky I.
V bloku se účastníci kurzu seznámí se základními možnostmi ponehodové diagnostiky vozidla, bude jim představeno jedno z diagnostických zařízení apředvedena praktická ukázka na reálné dopravní nehodě. V praktické části bloku se naučí stáhnout data z řídicí jednotky airbagu demontované z vozidla po nehodě a vyhodnotit je. Krátce bude také zmíněno o akcelerometrech a jejich využití pro měření dynamických charakteristik vozidel. Výuka bude probíhat skupinově.

V. blok – Dynamické zkoušky II.
Blok je zaměřen na představení práce s vysokorychlostními kamerami, principu jejich funkce, použití a specifik nastavení. Účastník se rovněž seznámí se samotným zpracování zaznamenaných dat a jejich vyhodnocením.

VI. blok – Simulační prostředí pro potřeby ADN
Tento blok je orientován na možnost ukázky využití naměřených dat v simulačních programech využívaných při analýze dopravních nehod. V teoretické části se účastníci seznámí s principy a možnostmi simulačního prostředí, limity jejich využití. V praktické části se blíže seznámí s konkrétním simulačním programem, a to programem PC Crash, a prací v něm. Výuka bude probíhat skupinově.

VII. blok – Zpracování úloh a konzultace
Blok je zaměřen na představení práce s vysokorychlostními kamerami, principu jejich funkce, použití a specifik nastavení. Účastník se rovněž seznámí se samotným zpracování zaznamenaných dat a jejich vyhodnocením.

Podrobný harmonogram je k nahlédnutí ZDE.

Přihlášení
Do kurzu se můžete přihlásit závaznou přihláškou.
Závazná přihláška na pilotní kurz ke stažení ZDE.

Pozvánka
Pozvánka na kurz ke stažení ZDE.


E-learningové kurzy „Měřicí metody a simulační programy“

Termín konání:2.3. - 30.4.2016
2.5. – 30.6.2016

Hodinová dotace: 40 vyučovacích hodin (4 dny po 10 vyučovacích hodinách)

Anotace e-learningového kurzu
V kurzu si účastník rozšíří své znalosti z oblasti měřicích metod, seznámí se prostřednictví ukázkových videí s prací s 3D skenerem VIUSCAN, programem pro nastavení skeneru a zpracování skenu VXelement, vysokorychlostní kamerou NX S3 a programem Motion Studio, totálními stanicemi TOPCON, akcelerometry Xsens MTi-G a programem NI Diadem, přičemž si osvojí principy osazování zkušební techniky na měřeném objektu či umístění techniky v terénu, naučí se zpracovávat naměřená data a osvojí si metody pro jejich správné vyhodnocení. Zároveň se krátce seznámí i s programy pro rekonstrukci 2D a 3D modelů prostorového uspořádání zvoleného místa v terénu a se simulačními programy jako je např. PC Crash.

Předpoklady pro účast kurzu
Účastníky dalšího vzdělávání mohou být absolventi SŠ, VOŠ a VŠ s praxí zejména v technických oborech, kteří se s měřicí technikou či měřicími metodami ve své praxi setkávají či setkávali a mají zájem prohloubit své znalosti a dovednosti. Předpokladem pro účast jsou minimálně základní znalosti středoškolské fyziky, matematiky a elektrotechniky.

Průběh kurzu
E-learningový kurz bude rozvržen do 5 bloků a realizován v průběhu 2 měsíců. Každý blok je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Na konci každé části je jednoduchý test, který ověří nabyté znalosti a osvojené dovednosti jednotlivých účastníků. Po splnění všech podmínek kurzu obdrží účastník certifikát.

Přihlášení
Do kurzu se můžete přihlásit prostřednictvím aplikace Moodle na stránkách: http://k622moodle.fd.cvut.cz

Ústav soudního znalectví v dopravě, ČVUT FD